Algemene Voorwaarden Doornbos Arbeid 

Artikel 1.    Definities 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: 

Doornbos Arbeid: 
Doornbos Arbeid; onderdeel van de maatschap ‘Maatschap Doornbos Fysio Groep’, gevestigd te Breda, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 20162013 

Opdrachtgever:
Een natuurlijke persoon, dan wel een rechtspersoon, die Doornbos Arbeid opdraagt werkzaamheden te verrichten zoals vastgelegd in de overeenkomst. 

Partijen:
Doornbos Arbeid en de Opdrachtgever samen. 

Opdracht of Overeenkomst:
De schriftelijke overeenkomst waarbij Doornbos Arbeid zich jegens Opdrachtgever verbindt de door deze opgedragen werkzaamheden onder toepassing van het bepaalde in de Algemene Voorwaarden te verrichten. De overeenkomst en de Algemene Voorwaarden vormen samen één geheel. 

Algemene Voorwaarden:
Deze algemene leveringsvoorwaarden van Doornbos Arbeid. 

Artikel 2.    Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Doornbos Arbeid diensten levert en/of werkzaamheden verricht ten behoeve van Opdrachtgever. 

2.2. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn eerst geldig na schriftelijke bevestiging door Doornbos Arbeid. Indien er van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing. 

2.3. Deze Algemene Voorwaarden zijn tevens van toepassing voor de door Doornbos Arbeid bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden. Deze derden kunnen in hun relatie tot Opdrachtgever rechtstreeks een beroep doen op deze Algemene Voorwaarden. 

2.4 Indien een bepaling van deze Algemene Voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig of niet meer geldig is, zullen Partijen trachten in goed overleg met elkaar tot overeenstemming te komen over een nieuwe bepaling, waarvan de inhoud de bedoeling van Partijen in de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert. 

2.5 De toepasselijkheid van andere voorwaarden van  Opdrachtgever is uitdrukkelijk uitgesloten.

2.6 Doornbos Arbeid heeft het recht om deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. De gewijzigde voorwaarden worden geacht te zijn aanvaard, indien de Opdrachtgever niet binnen 14 dagen nadat de gewijzigde voorwaarden hem zijn toegezonden of hem kenbaar zijn geworden, tegen de gewijzigde voorwaarden gemotiveerd schriftelijk bezwaar heeft gemaakt. 

Artikel 3.    Aanbieding en totstandkoming van de overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen van Doornbos Arbeid zijn vrijblijvend. 

3.2 Voor de aanvaarding van de aanbieding, voor mondelinge toezeggingen, voor de wijzigingen van en de aanvullingen op bestaande overeenkomsten en voor de inhoud van alle bij de aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens, geldt dat Doornbos Arbeid hieraan gebonden geacht mag worden pas nadat en voor zover de betreffende stukken schriftelijk door Doornbos Arbeid zijn bevestigd.

3.3 De prijsberekening en voorwaarden van de aanbieding hebben een geldigheidsduur van 30 dagen na de aanbiedingsdatum, tenzij in het aanbod uitdrukkelijk anders is aangegeven.

3.4 Alle door Doornbos Arbeid opgegeven nieuwe prijsberekeningen en voorwaarden der aanbieding treden in plaats van de voorgaande.

3.5 De aanbiedingen zijn gebaseerd op de bij Doornbos Arbeid bekende informatie ten tijde van de aanbieding en op eventuele gegevens verstrekt door de Opdrachtgever bij de aanvraag.
In geval de Opdrachtgever bestaat uit meerdere natuurlijke en/of rechtspersonen, is elk van die (rechts)personen jegens Doornbos Arbeid hoofdelijk verbonden tot nakoming van de overeenkomst. 

3.6 Als de Opdrachtgever informatie aan Doornbos Arbeid verstrekt, mag Doornbos Arbeid uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar aanbieding hierop baseren.

Artikel 4.    Wetswijzigingen 

4.1 In geval wijzigingen in de wet- en/of regelgeving of indien overheidsvoorschriften extra verplichtingen voor Doornbos Arbeid tot gevolg hebben die van invloed zijn op haar dienstverlening, zal Doornbos Arbeid de overeenkomst in overleg met de Opdrachtgever wijzigen. 

4.2 Nieuwe verplichtingen van Doornbos Arbeid, voortkomend uit de wijzigingen of voorschriften als bedoeld in lid 1, de daaruit voortvloeiende noodzakelijke aanpassingen van de overeenkomst en de daaraan verbonden kosten zullen onverwijld aan de Opdrachtgever worden meegedeeld. 

Artikel 5.    Prijs- en tariefaanpassingen 

5.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen in Euro en dienen alle betalingen door Opdrachtgever aan Doornbos Arbeid in Euro te worden voldaan. 

5.2 Alle prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen welke van overheidswege specifiek voor de werkzaamheden, samenhangend met de dienstverlening van Doornbos Arbeid, worden opgelegd. De door Doornbos Arbeid in rekening te brengen kosten worden verhoogd met omzetbelasting, indien en voor zover wettelijk verschuldigd. Indien geen omzetbelasting in rekening is gebracht en op enig moment toch omzetbelasting over de geleverde diensten mocht (blijken te) zijn verschuldigd, dan behoudt Doornbos Arbeid zich het recht voor deze omzetbelasting alsnog aan Opdrachtgever door te belasten. 

5.3 Doornbos Arbeid heeft het recht jaarlijks, per 1 januari, de tarieven van de overeengekomen werkzaamheden aan te passen. Een verhoging van de tarieven zal schriftelijk aan de Opdrachtgever worden meegedeeld. 

Artikel 6.    Uitvoering opdracht

6.1 Doornbos Arbeid zal, met inachtneming van de door de wet gestelde en te stellen eisen, de overeengekomen werkzaamheden uitvoeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en de belangen van de Opdrachtgever naar beste weten en kunnen behartigen. Alle diensten en werkzaamheden van Opdrachtgever worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis.

6.2 De werkzaamheden worden uitgevoerd op een nader aan te geven locatie, eventueel in overleg met Opdrachtgever geheel of gedeeltelijk op het kantoor van Opdrachtgever. 

6.3 De Opdrachtgever is gehouden volledige medewerking te verlenen en al hetgeen door Doornbos Arbeid redelijkerwijs noodzakelijk en/of nuttig wordt geacht ter beschikking te stellen om de opgedragen werkzaamheden en leveringen goed te kunnen verrichten. Dit houdt onder meer in: 
•    dat de (betrokken medewerkers van de) Opdrachtgever gedurende de overeengekomen tijd beschikbaar is (zijn); 
•    dat inzage wordt verleend in alle naar het oordeel van Doornbos Arbeid relevante documenten en gegevens; 
•    dat tijdig alle gegevens en inlichtingen worden verschaft, die Doornbos Arbeid redelijkerwijs noodzakelijk of nuttig acht;
•    dat desgevraagd kantoor- en/of onderzoeksfaciliteiten beschikbaar zijn met passende voorzieningen.

6.4 Voor de uitvoering van al haar taken die voortkomen uit de overeenkomst, heeft Doornbos Arbeid het recht om derden in te schakelen. Zij behoudt daarbij de eindverantwoordelijkheid voor de kwaliteit van de dienstverlening. 

Artikel 7.    Extra werkzaamheden (medische informatie en nadere expertise) 

7.1 Doornbos Arbeid kan extra werkzaamheden (zoals het inwinnen van medische informatie of inschakelen van experts) uitvoeren of laten uitvoeren. Kenmerken van deze extra werkzaamheden zijn dat: 
•    zij naar de mening van Doornbos Arbeid noodzakelijk zijn voor uitvoering van de opdracht; 
•    de noodzaak ervan blijkt nadat de overeenkomst is afgesloten; 
•    Doornbos Arbeid onverwijld de Opdrachtgever schriftelijk opgave zal doen over de aard en kosten van deze extra werkzaamheden; 
•    de oorspronkelijke bepalingen van de overeenkomst op deze extra werkzaamheden van toepassing zijn. 

7.2 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen Partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen. Indien de overeenkomst gewijzigd of aangevuld is, kan het tijdstip van voltooiing daardoor worden beïnvloed. Doornbos Arbeid zal de Opdrachtgever daarvan op de hoogte stellen. 

Artikel 8.    Privacy, geheimhouding, intellectueel eigendom 

8.1 Doornbos Arbeid bewaart en verwerkt persoonsgegevens zorgvuldig en in overeenstemming met geldende wet- en regelgeving. 

8.2 Partijen verbinden zich tot geheimhouding van alle in het kader van de opdracht ontvangen vertrouwelijke informatie of (persoons)gegevens waarvan zij weten of kunnen vermoeden dat deze van vertrouwelijke aard zijn. Zij zullen die informatie of (persoons)gegevens niet aan derden openbaren, behoudens voor zover een partij ingevolge geldende wet- en regelgeving daartoe is verplicht of van de betreffende (rechts)persoon op wie die informatie betrekking heeft, daartoe schriftelijk toestemming heeft verkregen. 

8.3 Doornbos Arbeid zal haar medewerkers en derden die zij bij de uitvoering van de opdracht inschakelt, de in lid 2 van dit artikel opgenomen geheimhoudingsplicht opleggen. Indien, op grond van wet- of regelgeving of een rechterlijke uitspraak, Doornbos Arbeid gehouden is vertrouwelijke informatie aan een derde te verstrekken, en Doornbos Arbeid zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk, dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, is Doornbos Arbeid niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

8.4 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, komen alle (aanspraken op) intellectuele eigendomsrechten op hetgeen bij het uitvoeren van een overeenkomst door Doornbos Arbeid, al dan niet in samenwerking met (medewerkers van) Opdrachtgever is gecreëerd, tot stand gebracht of ontwikkeld, volledig toe aan Doornbos Arbeid, zonder dat Doornbos Arbeid hiervoor enigerlei vergoeding is verschuldigd. De Opdrachtgever blijft eigenaar van de stukken die hij ter inzage aan Doornbos Arbeid heeft verstrekt. 

8.5 Alle door Doornbos Arbeid verstrekte stukken, waaronder rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen en tekeningen., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Doornbos Arbeid worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht.

8.6 Doornbos Arbeid mag, met inachtneming van het bepaalde in lid 1 van dit artikel, publiceren over de in het kader van de overeenkomst door haar verrichte werkzaamheden. 

8.7 Doornbos Arbeid behoudt zich het recht voor de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. 

Artikel 9.    Kosten, betaling en incassokosten 

9.1 De kosten als gevolg van nieuwe verplichtingen van Doornbos Arbeid, voortvloeiend uit wijzigingen van wet- en/of regelgeving of overheidsvoorschriften zoals genoemd in artikel 4, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. 

9.2  Alle kosten die worden veroorzaakt door het verstrekken van onjuiste of onvolledige informatie van de Opdrachtgever aan Doornbos Arbeid en voor zover deze informatie handelt over de omstandigheden waaronder de gespecificeerde eisen van Opdrachtgever gerealiseerd moeten worden, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. 

9.3  Indien door omstandigheden buiten de schuld van Doornbos Arbeid geplande werkzaamheden niet kunnen worden uitgevoerd, is de Opdrachtgever de daaraan verbonden kosten aan Doornbos Arbeid verschuldigd, tenzij de Opdrachtgever aantoont dat er sprake is van een overmacht situatie als nader omschreven in artikel 11 lid 2.

9.4  Doornbos Arbeid is gerechtigd de kosten van extra werkzaamheden, zoals omschreven in artikel 7 lid 1, aan de Opdrachtgever in rekening te brengen, tegen de alsdan geldende tarieven. 

9.5  De helft (50%) van de door Doornbos Arbeid voor de door haar uit te voeren werkzaamheden worden voor aanvang van de werkzaamheden gefactureerd. Het restant zal na afronding van de werkzaamheden door Doornbos Arbeid worden gefactureerd.  Facturen met een totaalbedrag van 5.000 euro of minder worden voor het totaalbedrag toegezonden voor aanvang van de werkzaamheden.

9.6 Betaling dient binnen 30 dagen na factuurdatum, zonder verrekening of aftrek, plaats te vinden op een door Doornbos Arbeid aan te wijzen bankrekening onder vermelding van de door Doornbos Arbeid verstrekte referentie, tenzij Partijen schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.

9.7  Opmerkingen of vragen met betrekking tot de factuur, dienen binnen  14 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Doornbos Arbeid kenbaar te worden gemaakt. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of klachten over de verrichte werkzaamheden schorten de betalingsverplichting van de Opdrachtgever niet op. 

9.8  Bij gebreke van tijdige betaling is Doornbos Arbeid gerechtigd, ter beoordeling van Doornbos Arbeid en zonder nadere ingebrekestelling, om de overeengekomen werkzaamheden op te schorten. Dit laat onverlet de verplichtingen van de Opdrachtgever tot betaling van het verschuldigde bedrag. 

9.9  Bij gebreke van tijdige betaling is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor sommatie of schriftelijke ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is over het (nog) te betalen bedrag 1,5% rente per maand verschuldigd berekend vanaf de vervaldatum van de factuur, tot aan de dag der algehele betaling. 

9.10  Daarnaast is de Opdrachtgever aan Doornbos Arbeid een vergoeding verschuldigd voor de door Doornbos Arbeid in dat kader gemaakte buitengerechtelijke kosten. Deze vergoeding bedraagt 15% van de verschuldigde bedragen, met een minimum van € 250,-.  

9.11  Binnenkomende betalingen worden eerst afgeboekt op de openstaande kosten en rente en daarna op de oudste openstaande factuur. 

Artikel 10.    Annulering van de te leveren diensten 

10.1 Te leveren eenmalige en kortstondige diensten kunnen met een annuleringstermijn van minimaal vijf werkdagen voor het overeengekomen aanvangstijdstip van de uitvoering van de diensten door de Opdrachtgever worden geannuleerd. Voor cursussen en projectmatige opdrachten geldt een annuleringstermijn van minimaal 20 werkdagen. Voor curatieve activiteiten geldt een annuleringstermijn van minimaal één werkdag.

10.2 De diensten die niet tijdig zijn geannuleerd, worden volledig in rekening gebracht, tenzij tussen Partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 11.    Overmacht

11.1 Doornbos Arbeid is niet aansprakelijk, indien er sprake is van overmacht aan haar zijde. Van overmacht aan de zijde van Doornbos Arbeid is onder andere sprake in geval van aan algemeen tekort aan zaken of diensten, daaronder begrepen door haar ingeschakelde derden, benodigd voor een correcte uitvoering van de overeengekomen afspraken, natuurrampen, oorlogen, oorlogsgevaar, terrorisme, oproer, brand of overstroming in of van haar kantoorpand of de plaats waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd c.q. andere oorzaken die de werkzaamheden door Doornbos Arbeid onmogelijk maken. 

11.2 Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Partijen opgeschort. Doornbos Arbeid en Opdrachtgever zijn alsdan gehouden zich in te spannen om in overleg tot overeenstemming te komen ter oplossing van de problemen die zijn voortgekomen uit de niet- toerekenbare tekortkoming. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet op voor de Opdrachtgever acceptabele voorwaarden kan worden nagekomen langer duurt dan drie maanden, hebben Partijen het recht om de overeenkomst te beëindigen. In dat geval heeft de Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding.

11.3 Indien de overeenkomst in geval van een niet toerekenbare tekortkoming tussentijds is beëindigd, is door de Opdrachtgever een zodanig gedeelte van de overeengekomen vergoeding verschuldigd als met de stand der uitgevoerde werkzaamheden overeenkomt. 

Artikel 12.    Duur, ontbinding, opschorting, schadevergoeding

12.1 Overeenkomsten worden aangegaan voor de duur als beschreven in de overeenkomst. Bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd zijn Partijen gerechtigd om de overeenkomst tegen het einde van een contractjaar per aangetekende brief op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. 

12.2 Doornbos Arbeid heeft het recht de overeenkomst met de Opdrachtgever buitengerechtelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding verplicht te zijn, indien:
    a. de Opdrachtgever failliet is gegaan of surseance van betaling aanvraagt;
    b. beslag op zaken of vorderingen van Opdrachtgever wordt gelegd;
    c. de Opdrachtgever (vennootschap) wordt ontbonden of geliquideerd;
    d. de Opdrachtgever (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld of overlijdt.
De openstaande vorderingen van Doornbos Arbeid zijn in dat geval direct en zonder nadere ingebrekestelling volledig opeisbaar.

12.3 Indien de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever daartoe redelijkerwijs aanleiding geeft, kan Doornbos Arbeid nadere zekerheden verlangen, bij gebreke waarvan Doornbos Arbeid het recht heeft de uitvoering van de overeenkomst op te schorten c.q. de overeenkomst te ontbinden, zulks zonder gehoudenheid van Doornbos Arbeid tot schadevergoeding aan Opdrachtgever. 

12.4 Het bovenstaande laat de wettelijke gronden voor Doornbos Arbeid om tot ontbinding over te gaan onverlet.

Artikel 13.    Aansprakelijkheid 

13.1 Doornbos Arbeid aanvaart aansprakelijkheid voor schade die de Opdrachtgever heeft geleden indien er sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Doornbos Arbeid, en indien en voor zover deze aansprakelijkheid is gedekt door haar verzekering, tot het door de verzekeraar uitgekeerde bedrag.

13.2 Indien de verzekeraar van Doornbos Arbeid om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Doornbos Arbeid onder alle omstandigheden beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 25.000,-. 

13.3 Doornbos Arbeid is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade als gevolg van bedrijfstagnatie of ten gevolge van aanspraken van afnemers van Opdrachtgever of schade als gevolg van loondoorbetalingsverplichting terwijl een werknemer geen arbeid kan verrichten.

13.4 Alvorens Doornbos Arbeid aansprakelijk te stellen is de Opdrachtgever gehouden Doornbos Arbeid in de gelegenheid te stellen een bij de uitvoering van de opdracht gemaakte fout binnen een redelijke termijn voor eigen rekening te herstellen. 

13.5 Iedere aanspraak van Opdrachtgever jegens Doornbos Arbeid vervalt indien Opdrachtgever deze aansprakelijkheid niet schriftelijk en gemotiveerd heeft ingediend bij Doornbos Arbeid binnen 12 kalendermaanden nadat deze de feiten waarop de aansprakelijkheid is gebaseerd, constateerde of redelijkerwijs had kunnen constateren.

13.6 Doornbos Arbeid is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten van Opdrachtgever, van welke aard ook, die het gevolg zijn van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking door (medewerkers van) Opdrachtgever.

Artikel 14.    Niet-overname personeel 

14.1 Het is Opdrachtgever niet toegestaan om gedurende de overeenkomst en gedurende een periode van één (1) jaar na beëindiging van de overeenkomst, medewerkers van Doornbos Arbeid die betrokken zijn of betrokken zijn geweest bij de uitvoering van werkzaamheden in te schakelen, zowel direct als indirect, in dienst te nemen of met deze personen dienaangaande te onderhandelen anders dan in overleg met Doornbos Arbeid. Per overtreding van dit artikel is Opdrachtgever aan Doornbos Arbeid een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van één, door Doornbos Arbeid direct voorafgaande aan de overtreding betaald, bruto jaarsalaris per betrokken medewerker. 

Artikel 15.    Mededelingsplicht 

15.1 In geval een partij niet aan haar verplichtingen kan voldoen of zij redelijkerwijs kan verwachten hieraan niet te kunnen voldoen, hetzij als gevolg van overmacht, hetzij als gevolg van andere omstandigheden, is deze partij gehouden de andere partij daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te stellen. 

Artikel 16.    Overdracht 

16.1 Nadat in overleg overeenstemming is bereikt tussen de Opdrachtgever en Doornbos Arbeid, is Doornbos Arbeid gerechtigd de rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst met de Opdrachtgever over te dragen aan een in dat overleg genoemde derde partij. De Opdrachtgever zal zijn medewerking aan een eventuele overdracht niet op onredelijke gronden onthouden. 

Artikel 17.    Toepasselijk recht, geschillen en bevoegde rechter 

17.1 Op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Doornbos Arbeid en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. 

17.2   Alle geschillen die voortvloeien uit met Doornbos Arbeid gesloten overeenkomsten worden, bij uitsluiting van andere rechtsprekende instanties, beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant, locatie Breda.