Copyright en disclaimer

Copyright

De op deze website afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen, logo's, zijn eigendom van of in licentie bij Doornbos Arbeid en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site.

Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, distribueren, verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van Doornbos Arbeid.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer (“Disclaimer”) zijn van toepassing op deze website (www.doornbosarbeid.nl) van Doornbos Arbeid, ingeschreven in het Handelsregister Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20162013. U wordt verzocht deze Disclaimer zorgvuldig te lezen.

Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Disclaimer. In geval van tegenstrijdigheid tussen de voorwaarden van specifieke producten en diensten besteld via deze website en deze Disclaimer, prevaleren de voorwaarden van deze producten en diensten.

Aansprakelijkheid

Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Doornbos Arbeid kan niet garanderen dat de website foutloos en ononderbroken functioneert. Doornbos Arbeid en overige leveranciers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze website en de daarop verstrekte informatie. Doornbos Arbeid aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van sites die niet door Doornbos Arbeid zijn ontwikkeld en waarnaar wordt verwezen of die verwijzen naar de website van Doornbos Arbeid.

Verantwoordelijkheid

Afnemer van de informatie is verantwoordelijk voor de keuze en het gebruik van de informatie. De informatie mag uitsluitend door de afnemer zelf worden gebruikt. Afnemer mag de informatie niet overdragen, verveelvoudigen, bewerken of verspreiden. Afnemer is verplicht aanwijzingen van Doornbos Arbeid omtrent het gebruik van de informatie op te volgen. Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overnemingsvrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

E-mail

De informatie opgenomen in e-mails van Doornbos Arbeid kan vertrouwelijk zijn en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Indien u een bericht onterecht ontvangt, wordt u verzocht de inhoud niet te gebruiken en de afzender direct te informeren door het bericht te retourneren.

Wijzigingen

Doornbos Arbeid behoudt zich het recht voor de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.